ജ: 28.2.1930 കോതമംഗലം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: അകലക്കാഴ്ചകള്‍, ആങ്കുരങ്ങള്‍ ഇതളുകള്‍, കേരളപാണിനീയം ചില അനുബന്ധ ചിന്തകള്‍ തുടങ്ങിയവ.