ജ: 3.12.1928, നെല്‌ളായി. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: ശാസ്ത്രവും മനുഷ്യനും, സൂര്യകുടുംബം, അത്ഭുത പ്രപഞ്ചം, മനുഷ്യനും യന്ത്രങ്ങളും. പു: ഐ.സി. ചാക്കോ അവാര്‍ഡ്. മ: 20.9.1999.