ജ: 2.3.1927. ജോ: ഗവണ്‍മെന്റ് പ്രസില്‍, കൃ: ശ്രീചോറ്റാനിക്കര ദേവീമാഹാത്മ്യം, ദേവീകേഷത്ര മാഹാത്മ്യം, ശ്രീപുലിപ്പാല്‍ ചരിതം തുടങ്ങിയ 15 ഭകതി ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍.