ജ: 8.5.1928, കോഴിക്കോട്. ജോ: ലൈബ്രേറിയന്‍. കൃ: ലൈബ്രറി (ലൈബ്രറി സയന്‍സ്), നോവലും സമുദായവും (നിരൂപണം), കൊച്ചുവീരന്മാര്‍, എതിരാളികള്‍ (ബാ.സാ).