ജ: 28.5.1931. എറിയാട്ട്, കൊടുങ്ങല്‌ളൂര്‍. കൃ: രണ്ടിറ്റുകണ്ണീര്, ഊറ്റം, ആ കനി വിലക്കപെ്പട്ടതാണ്, മുഹൂര്‍ത്തം, സുറുമ, ചോരക്കണ്ണുകള്‍, പത്തരമാറ്റ് തങ്കം തുടങ്ങിയവ. മ: 11.1.1989.