ജ: 4.8.1943 തിരൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: പീലിക്കണ്ണുകള്‍, ഉണ്ണിപ്പൂക്കള്‍, പളുങ്കുനോട്ട്, മാമ്പൂവും മഴക്കാറും തുടങ്ങിയവ. പു: സംസ്ഥാന ശിശുകേഷമ സമിതി പുരസ്‌കാരം.