ജ: 4.3.1925 പെരിനാട്, കൊല്‌ളം. 19ാം വയസ്‌സില്‍ സന്യാസം. കൃ: സന്തുഷ്ട ജീവിതം.