ജ: 16.4.1938 മയ്യനാട്, കൊല്‌ളം. ജോ: കോളേജ് പ്രൊഫസര്‍. കൃ: ഭാഷാ ചരിത്രം, കഥാഗാനങ്ങളുടെ ലോകം, നമ്മുടെ സംസ്‌കാരം.