ജ: 15.1.1900 കരുനാഗപ്പള്ളി. കൃ: ശ്രീനാരായണപരമ ഹംസര്‍, കൈരളീകൈവല്യം, ഉപഗുപ്ത വിജയം, ആട്ടക്കഥ, ഋതുസംഹാരം, ദേവീഭാഗവതം, ഭഗവദ്ഗീത, യോഗവാസിഷ്ഠം, സ്വാത്മനിരൂപണം തുടങ്ങിയവ. മ: 19.3.1985.