ജ: 20.4.1922, തിരുവല്‌ള. ജോ: മിലിട്ടറി എന്‍ജിനിയര്‍. കൃ: ഭാഗവത സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍. പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമിയുടെ കെ.ആര്‍. നമ്പൂതിരി അവാര്‍ഡ്.