ജ: 7.6.1945, പട്ടുവം, കണ്ണൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: പകേഷ വൈകിപേ്പായി, കനക സിംഹാസനം, അവള്‍ അടിമയല്‌ള (നാടകം). പു: കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യ വകുപ്പ്, സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് എന്നിവയുടെ പുരസ്‌കാരങ്ങള്‍.