ജ: 25.6.1962, കാസര്‍കോട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: സ്വപ്നവും ചരിത്രവും (നിരൂപണം), മഹാനായ സാല്‍വദോര്‍ദാലിയുടെ രഹസ്യ ജീവിതം (വിവ).