ജ: 27.8.1937, തിരുവല്ലം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: മാതാ അമൃതാനന്ദമയി    ജീവചരിത്രവും സംഭാഷണങ്ങളും, ആര്യഭാരതം, ആത്മാവിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്.