ജ: 24.4.1900, ആലുവ. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഇ.വി. സ്മരണകള്‍, കൃഷ്ണഗാഥ നിരൂപണം, നൂതന പ്രബന്ധങ്ങള്‍, ബൈബിള്‍ കഥകള്‍, വിദ്യ ശികഷികളോട്. മ: 27.9.1969.