ജ: 15.2.1899ദ അയിരൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: വിക്രമചെമ്പകം, ദത്താത്രേയ തന്ത്രം, മര്‍മ്മചികിത്സ, ശൈലീനിഘണ്ടു തുടങ്ങിയവ. മ: 22.1.1981.