ജ: 19.2.1919, ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ആത്മാരാമം (കവിതാ സമാഹരം), ദീര്‍ഘയാത്ര, ബ്രഹ്മര്‍ഷി വാമദേവന്‍, കര്‍ണഭാരം (വിവ), അദ്വൈത ദര്‍ശനം (വ്യാഖ്യാനം), പു: കേരള സാഹിത്യ അക്കാഡമി അവാര്‍ഡ്, പണ്ഡിതരത്‌നം ബഹുമതി. മ: 29.9.1998.