ജ: 1877 പല്‌ളാവൂര്‍, പാലക്കാട്. ജോ: അഭിഭാഷകന്‍, ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജി. കൃ: ഭാഷാശാകുന്തളം, രുഗ്മിണീ സ്വയംവരം, കമലാവതി, എന്റെ സ്വപ്നം, വിപ്രസന്ദേശം തുടങ്ങിയവ. മ: 12.6.1954.