ജ: 11.9.1946, പെരുമ്പളം. ജോ: ലൈബ്രേറിയന്‍. കൃ: ഒരുകൂട്ടം ശാസ്ത്രക്കുറിപ്പുകള്‍, ശാസ്ത്രകൗതുകം, ശാസ്ത്രസത്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ. മ: 1991 ഫെബ്രുവരി.