ജ: 27.2.1943, ശാസ്താംകോട്ട. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: പുലിവന്നേ, ആനവാല്‍, ഭാഗ്യത്തിലേക്കുള്ള വഴി, ശ്രീബുദ്ധന്‍ ഏഷ്യയുടെ വെളിച്ചം (വിവ.) തുടങ്ങിയവ.