ജ: 1.1.1948. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: ഭാഷാഭ്യസനത്തിന് ഒരു ഭൂമിക, പ്രായോഗിക വ്യാകരണം, വ്യാകരണ നിഘണ്ടു.