ജ: 1735, കേരള വര്‍മ്മ കോയിതമ്പുരാന്റെ അനന്തരവന്‍. കൃ : കംസവധം ആട്ടക്കഥ. മ: 1799.