ജ: 15.7.1872, കടത്തനാട്ട്. കൃ: അന്യാപദേശ ശതകം, പത്മാവതി, വിധുര വിലാപം തുടങ്ങിയവ. മ: 5.6.1913.