ജ: 27.11.1939. കുന്നത്തോട്. ജോ: അദ്ധ്യാപനം. കൃ: നമ്മുടെ കേരളം, കവിയരങ്ങ്, റാണി പത്മിനി, കാറല്‍ മാര്‍ക്‌സ്, മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട്.