ജ: 25.2.1903, കായംകുളം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പൗരോഹിത്യം. കൃ: ദ്വാദശ ശിഷ്യരുടെ ഉപദേശങ്ങള്‍, അവിഭജനീയ തിരുസഭ, ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഷ തുടങ്ങിയവ.