ജ: 2.8.1952, കണ്ണൂര്‍. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, കൃ: കഥകാലംപോലെ, വാണിഭം, ചരിത്രഗാഥ, കളി.