ജ: 13.5.1963, പയ്യന്നൂര്‍. ജോ: എസ്.ബി.ടി., പനോരമ ടെലിവിഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍. കൃ: ഹൃദയദൈവതം, കുടമളണികള്‍ കിലുങ്ങിയ രാവില്‍, മഴയിലുണ്ടായ മകള്‍, വിലാപ വൃകഷത്തിലെ കാറ്റ്, മഞ്ഞസൂര്യന്റെ നാളുകള്‍, ഒരു തൂവലിന്റെ സ്പര്‍ശം (നോവല്‍) തുടങ്ങിയവ.