ജ: 5.1.1939, തലക്കോലപ്പറമ്പ്. ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: മനുഷ്യനിലെ മനുഷ്യന്‍, ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ആത്മാവ്, എല്‌ളാം നന്മയ്ക്കായ്, അനുഭവങ്ങള്‍, ഒരാള്‍കൂടി കള്ളനായി തുടങ്ങിയവ. മ: 2.5.1955.