ജ: 1928, ഇടവ. ജോ: അഭിഭാഷകന്‍, 196064, കോണ്‍ഗ്രസ് എം.എല്‍.എ., ഹൗസിംഗ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഡയറക്ടര്‍. കൃ: സര്‍ ജെ.സി. ലമൊസ്, തേജപുഞ്ജങ്ങള്‍, ലളിത തുടങ്ങിയവ. മ: 29.8.1982.