കൃ: കുസുമാഞ്ജലി (2 ഭാഗം), ദുര്‍ഗ്ഗാദാസന്‍, പ്രസന്നപൗര്‍ണമി, തുഞ്ചത്തു എഴുത്തച്ഛന്‍, കുഞ്ചന്‍ നമ്പ്യാര്‍, സാഹിത്യ സ്വാദനം, വിവാഹ വീകഷണം, ഇരുളില്‍ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക് (വിവ). മ: 1952.