ജ: 1494 നും 1575 നു മിടയ്ക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നു. പെരുമന വല്‌ളി ഗ്രാമം, മഴമംഗലം നാരായണന്‍ നമ്പൂതിരിയുടെ മകന്‍. കൃ: പഞ്ചബോധം, പഞ്ചബോധാര്‍ത്ഥ ദര്‍പ്പണം, ഭാഷാസംഗ്രഹം, ജാതകസാരം, ബാലശങ്കരം, കാലദീപകം, മുഹൂര്‍ത്തപദവി തുടങ്ങിയവ.