ജ: 14.8.1955, കോട്ടയം. ജോ: അദ്ധ്യാപനം, പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: സാഹിത്യ സ്വാധീനം മലയാള സിനിമയില്‍, കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം, അല്‌ളറ ചില്‌ളറ, ചെമ്പകശേ്ശരിയുടെ സാംസ്‌കാരിക ചരിത്രം, സചിവപ്രതിജ്ഞ വ്യാഖ്യാനം തുടങ്ങിയവ.