ജ: 12.5.1939 ശംഖുമുഖം. ജോ: കാര്‍ഷിക കോളേജ് പ്രൊഫസര്‍. കൃ: മൃത്തികാവിജ്ഞാനം, ഇന്ത്യയിലെ മണ്ണിനങ്ങള്‍ (ശാസ്ത്രം), ബ്രസീലിലേക്കു സ്വാഗതം (യാ.വി.).