ജ: കൊച്ചിയില്‍. ജോ: നടന്‍. കൃ: കാറല്‍മാര്‍ ചരിതം, ചവിട്ടുനാടകം.