ജ: 22.2.1897. ജോ: ക്‌ളാര്‍ക്ക്, അദ്ധ്യാപനം. കൃ: രഹസ്യ മനുഷ്യന്‍, സാമ്രാജ്യലകഷ്മി, കരുണാലയം, താരാശശാങ്കം, രത്‌നലേഖ, ജീവിതദീപം, ശാകുന്തളം വ്യാഖ്യാനം, വനിതാ ദര്‍ശനം തുടങ്ങിയവ. മ: 24.9.1956.