ജ: 16.12.1925, ജോ: പത്രപ്രവര്‍ത്തനം. കൃ: ഗുരുദേവന്‍, അപരാധി, കരുണ (ഖണ്ഡകാവ്യം), ഭാര്യ (നോവല്‍), ഉമ്മിണിത്തങ്ക തുടങ്ങിയവ. പു: കേരള  സംഗീത നാടക അക്കാഡമി പുരസ്‌കാരം.