ജ: 1891 കുരീപ്പുഴ. കൃ: രാമകഥാ മഞ്ജരി, ശില്പിഭൂഷണം, മുകുന്ദവിജയം തുടങ്ങിയവ. മ: 1981.