ആചാരപ്പെട്ടവരെ വിളിക്കേണ്ട പേരുകള്‍. ഉദ: പണിക്കര്‍, പെരുവണ്ണാന്‍, പെരുമലയന്‍, പെരുങ്കണിശന്‍, പെരുന്തട്ടാന്‍, പെരുംകൊല്ലന്‍ എന്നിങ്ങനെഡ