നായകന്‍മാരില്‍ ഒരു വിഭാഗത്തെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ട്.