അരിചേര്‍ത്തുണ്ടാക്കുന്ന ചക്കര. ചക്കരക്കള്ള് ഉപയോഗിച്ച ചക്കരയുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയില്‍ തന്നെയാണ് അരിച്ചക്കരയും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ, വറുത്ത അരിയും അതില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കും.