ആറ്റുംമണമ്മേലെ കുഞ്ഞിരാമന്റെയും ഉണ്ണിയാര്‍ച്ചയുടെയും മകനും ആരോമല്‍ച്ചേകവരുടെ മരുമകനുമാണ് ആരോമലുണ്ണി. പുത്തൂരം പാട്ടിലെ വീരോജ്വലമായ ഒരു ഏടാണ് ആരോമലിന്റെ കഥ. ആരോമലുണ്ണിയാണ് അമ്മാവന്റെ കൊലയ്ക്കു പകരം വീട്ടി ചന്തുവിന്റെ തലയെടുത്തത്.