ശ്രീകൃഷ്ണജയന്തി. കൃഷ്ണാഷ്ടമി. ശ്രാവണമാസത്തിലെ അഷ്ടമിയും രോഹിണിയും ചേര്‍ന്ന നാളിലാണ് കൃഷ്ണന്റെ ജനനം. ജന്മാഷ്ടമി, ഗോകുലാഷ്ടമി എന്നിങ്ങനെയും പേരുകളുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ ആഘോഷങ്ങളില്‍ ഒന്ന്.