അയ്യപ്പന്‍ കാവുകളില്‍ തീയാടി നമ്പ്യാന്‍മാര്‍ നടത്തുന്ന അനുഷ്ഠാനകല. ഉത്തരകേരളത്തില്‍ ഇതിന് അയ്യപ്പന്‍കൂത്ത് എന്നു പറയുന്നു.