വേലന്‍മാര്‍ കെട്ടിയാടി വരുന്ന ഒരു തെയ്യം. അയ്യന്‍ സങ്കല്പത്തിലുള്ളതാണിത്.