അങ്കംവെട്ടും പയറ്റും കുലത്തൊഴിലാക്കിയ കുടുംബക്കാര്‍. പരസ്പരകലഹവും അങ്കംവെട്ടും നിലനിന്നിരുന്ന നാടുവാഴിത്ത വ്യവസ്ഥിതിയിലാണിത്. ഈഴവരാണ് ചേകോന്‍മാര്‍ എന്നു കരുതുന്നു. വടക്കന്‍പാട്ടുകളിലാണ് ചേകോന്‍മാര്‍ കൂടുതലും. ചേകോന്‍ കുടുംബം അനേകമുണ്ടെങ്കിലും പുത്തൂരം വീട്ടുകാര്‍ അവരില്‍ പ്രമാണികളായിരുന്നു എന്ന് കാണാം.