ധാന്യപ്പുര. കരിമ്പാലര്‍ തുടങ്ങിയ വനവാസികള്‍ ധാന്യം സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം കെട്ടിയുണ്ടാക്കി ചിറ്റാരികളിലാണ്. നാലുതൂണുനാട്ടി, നടുത്തറ ഉയര്‍ത്തി, ഇല്ലികൊണ്ട് മൂന്നുഭാഗവും നാലാംഭാഗത്തിന്റെ പകുതിയും മെടഞ്ഞ് നെല്ലിട്ട് ഉയര്‍ത്തും. നെല്ല് നിറഞ്ഞാല്‍ ചൂരല്‍ കൊണ്ട് പൂട്ടും. താമസസ്ഥലം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ചിറ്റാരിയും മാറ്റിക്കൊണ്ടു പോകാം.