ഒരുതെക്കന്‍പാട്ട്. ഇതിന് ‘തക്കരാജന്‍കഥ’ എന്നും പറയും.