കലാപ്രകടനങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അണിയാഭരണം. തോലില്‍ (കട്ടിത്തുണിയില്‍) ചെറുമണികള്‍ പിടിപ്പിച്ചതാണ് കച്ചമണി. തെയ്യം, തിറ തുടങ്ങിയ നാടന്‍ കലകള്‍ക്കും കഥകളി തുടങ്ങിയവയ്ക്കും കച്ചമണി ആവശ്യമാണ്. കാലുകളില്‍ മുട്ടിനുതാഴെയാണ് കെട്ടുക. തണ്ടപ്പതുപ്പിനു മുകളിലും.