അത്യുത്തര കേരളത്തിലെ തെയ്യാട്ടത്തിന്റെ രംഗത്ത് മാപ്പിള സമുദായത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന തെയ്യങ്ങളുണ്ട്. ബപ്പുരിയന്‍, ആലിതെയ്യം, നെയ്ത്തിയാര്‍, കമ്പല്ലൂരിലെ മാപ്പിളതെയ്യം എന്നിവ അതിനുദാഹരണങ്ങളാണ്. ബപ്പുപരവനാണ് ബപ്പൂരിയന്‍ തെയ്യം. പുതിയഭഗവതിയാല്‍ നിഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആലിയാണ് ആലിത്തെയ്യമായത്. കരിഞ്ചാമുണ്ഡിയുടെ കൈയില്‍ അകപ്പെട്ട മാപ്പിളയാണ് കമ്പല്ലുരിലെ മാപ്പിളത്തെയ്യം. ഒരു ഉമ്മത്തെയ്യമാണ് നെയ്ത്തീയാര്‍. പരേതാരാധനയ്ക്ക് പാത്രമാണിവരെല്ലാം.