ഉത്തരകേരളത്തിലെ വേലന്‍മാര്‍ കെട്ടിയാടുന്ന ഒരു തെയ്യം. ചാമുണ്ഡി. കുണ്ടോറപ്പന്റെ ദാസിയായിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നുവത്രെ. ആ അവസ്ഥയെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന കോലമാണ് മോന്തിക്കോലം.