നാലുമൂലകളുള്ള കൂട്ട. മുളപ്പാളികള്‍ കൊണ്ടാണ് നിര്‍മിക്കുക. സാധനങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ഉപയോഗിക്കും. കരിമ്പാലന്‍മാരും മറ്റും ഇത്തരം കുട്ടകള്‍ ഉണ്ടാക്കി വരുന്നു.